Aktualności

Pozostałe aktualności

Zmiana partnera prywatnego będącego beneficjentem środków UE

09.10.2015

Dnia 24 lipca 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej nr 2015/1076 ustanawiające na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 dodatkowe przepisy dotyczące zastąpienia beneficjenta i stosownych obowiązków oraz minimalne wymogi, które mają być zawarte w umowach partnerstwa publiczno-prywatnego finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

 

I. Znaczenie wprowadzonych zmian

Powyższe rozporządzenie ma duże znaczenie dla projektów hybrydowych planowanych do realizacji w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, ponieważ doprecyzowuje on postanowienia art. 63 ust 3 rozporządzenia nr 1303/2013 w zakresie zastąpienia partnera prywatnego jako beneficjenta podczas realizacji projektu, jak również zasady dotyczące stosowania rachunku powierniczego, o którym mowa w art. 64 ust. 2-3 wyżej wymienionego rozporządzenia, dzięki czemu takie rozwiązanie ma szanse znaleźć odzwierciedlenie w praktyce.

II. Dodatkowe warunki wprowadzone w tym zakresie

Zgodnie z nowy rozporządzeniem, zastąpienie partnera prywatnego lub podmiotu publicznego musi spełniać dodatkowe warunki:

Partner lub podmiot publiczny jest w stanie dostarczyć przynajmniej tę usługę i z zachowaniem co najmniej tych minimalnych norm jakości, które określone są w umowie partnerstwa publiczno-prywatnego,
Partner lub podmiot publiczny zgodził się przyjąć na siebie prawa i obowiązki beneficjenta w odniesieniu do wsparcia operacji PPP od dnia, w którym instytucja zarządzająca powiadamiana jest o wniosku o zastąpienie,
partner lub podmiot publiczny wystąpi do instytucji zarządzającej z wnioskiem o zastąpienie partnera prywatnego jako beneficjenta w ciągu jednego miesiąca od daty decyzji o zmianie tego partnera prywatnego.

III. Jakie zadanie mają spełnić wprowadzone zmiany?

Wprowadzone rozwiązanie ma na celu zapewnienie trwałości projektu hybrydowego, mimo zmiany partnera prywatnego będącego jednocześnie beneficjentem środków UE. Jednak jest też druga strona medalu. Podnosi się, że w związku z zasadniczym brakiem możliwości dokonywania zmian podmiotowych w trakcie trwania umowy o zamówienia publiczne, zmiana partnera prywatnego, będącego beneficjentem, będzie mogła w praktyce nastąpić co do zasady wyłącznie w przypadku wypowiedzenia pierwotnej umowy m.in. o PPP, np. z powodu upadłości dotychczasowego partnera prywatnego.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że aby móc nieprzerwanie realizować projekt zamówienia publicznego z jednoczesnym dokonaniem zmiany beneficjenta środków UE, należy po pierwsze przeprowadzić nową procedurę wyboru partnera prywatnego, po drugie spełnić warunki nałożone przez nowe przepisy Rozporządzenia nr 2015/1076.

prawo

11.04.2017

Planowana zmiana otoczenia prawnego dla inwestycji PPP

17.11.2016

Rządowa polityka rozwoju PPP

23.12.2015

Wynagrodzenie partnera prywatnego w umowie o PPP wydatkiem majątkowym

04.11.2015

Obniżenie wskaźnika zadłużenia gmin za pomocą spółek komunalnych

Pozostałe aktualności