Aktualności

Pozostałe aktualności

Wynagrodzenie partnera prywatnego w umowie o PPP wydatkiem majątkowym

23.12.2015

Dnia 18 listopada 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, której celem jest stworzenie ram prawnych dla efektywnego prowadzenia procesów rewitalizacji. Ustawą tą wprowadzono zmiany w przepisach ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w zakresie zakwalifikowania płatności dokonywanych przez samorządy na rzecz partnera prywatnego.

I. Główne założenia ustawy o rewitalizacji.

Dzięki nowej ustawie samorządy otrzymają podstawę prawną do podjęcia działań służących rewitalizacji obszarów zdegradowanych, obejmujących kompleksowy proces przemian społecznych, ekonomicznych, przestrzennych i technicznych, służących wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego najbardziej zdegradowanych obszarów. Ustawa stanowi, że na obszarach rewitalizowanych, można tworzyć specjalne strefy rewitalizacji przez maksymalnie 10 lat. Będą tam ułatwienia w procedurze administracyjnej, możliwość przyznawania dotacji remontowych oraz zwalniania z trybu przetargowego. Na terenie strefy gmina będzie miała pierwszeństwo przy zakupie nieruchomości. W strefach tych ma powstawać m.in. budownictwo czynszowe. Efektem tych działań ma być znacząca poprawa jakości życia osób zamieszkujących te tereny. Ważnym elementem rewitalizacji będzie włączenie społeczności lokalnej w procesy rewitalizacyjne przez udział we wszystkich etapach odnowy - począwszy od planowania, przez realizację aż po ocenę działań. Ustawa ma pomóc samorządom w zarządzaniu projektami rewitalizacyjnymi, a jednym z modeli realizacji tego typu inwestycji jest PPP.

II. Jak uchwalenie ustawy o rewitalizacji wpłynęło na zmianę ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym?

Przepisem art. 46 ustawa o rewitalizacji zmienia ustawę o PPP w zakresie dotyczącym wynagrodzenia partnera prywatnego, a dokładniej do art. 7 ustawy o PPP dodaje ust. 2a, który stanowi, że „umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może wyodrębniać w ramach wynagrodzenia partnera prywatnego wysokość płatności ponoszonych przez podmiot publiczny na finansowanie wytworzenia, nabycia lub ulepszenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych w ramach realizacji przedsięwzięcia, spełniających przesłanki wydatków majątkowych w rozumieniu art. 124 ust. 4 albo art. 236 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”. Wynika z tego, że wydatki samorządów, które stanowią wynagrodzenie partnera prywatnego, mogą zostać uznane za majątkowe, a więc nie będą miały wpływu na dług publiczny. Ustawa ta zatem wprowadziła takie przepisy, na które od lat czekały samorządy zainteresowane realizacją projektów w partnerstwie publiczno-prywatnym.

III. Ustawa rewitalizacyjna szansą na rozwój PPP w Polsce?

Do tej pory władze miasta, gminy czy powiatu nie miały pewności, czy wydatki przeznaczone na współpracę z zewnętrzną firmą można uznać za majątkowe i czy nie zostaną zaliczone do długu publicznego przez np. RIO. Zakwalifikowanie ich do wydatków bieżących uniemożliwiałoby im realizację kolejnych inwestycji dofinansowanych z UE, które np. wymagają wkładów własnych w perspektywie 2014-2020.

Zmiana ustawy o PPP w zakresie wskazanym wyżej pozwala odetchnąć samorządom i spokojnie wdrażać w życie plany związane z PPP. Jak podkreśla NIK, takie partnerstwo może pozwolić na zaspokojenie rosnących oczekiwań społecznych wobec usług publicznych nawet przy ograniczonych środkach, co jest szczególnie ważne w perspektywie zmniejszenia się środków pochodzących z Unii Europejskiej po roku 2020. Jak wskazują eksperci w tym zakresie, dotąd wiele samorządów bało się skorzystać z tego modelu, obawiając się powiększenia długu.

Biorąc pod uwagę wielość atutów umowy o PPP, w Polsce jest to model wciąż niezbyt popularny. Polska plasuje się na szarym końcu w Europie pod względem realizacji projektów w tej formule. Według raportu przygotowanego przez Europejski Bank Inwestycyjny w Polsce w 2014 r. zrealizowano tylko dwie duże inwestycje PPP, a to właśnie duże projekty (z uwagi na efekty skali) są uważane za najbardziej opłacalne w PPP. Dla porównania w Wielkiej Brytanii było ich 24, a we Francji 10. Bariery mają charakter nie tylko finansowy, ale też psychologiczny. Patrząc jednak perspektywicznie – po roku 2020, gdy środki unijne będą o wiele mniejsze niż do tej pory, partnerstwo publiczno-prywatne może pozostać jedyną nadzieją na ciągły rozwój infrastruktury w sytuacji, gdy podmiot publiczny nie będzie dysponował wystarczającymi środkami finansowymi na zrealizowanie jej całkowicie samodzielnie.

prawo

11.04.2017

Planowana zmiana otoczenia prawnego dla inwestycji PPP

17.11.2016

Rządowa polityka rozwoju PPP

04.11.2015

Obniżenie wskaźnika zadłużenia gmin za pomocą spółek komunalnych

04.11.2015

Nadchodzi inwestycyjny boom w ochronie zdrowia?

Pozostałe aktualności