Aktualności

Pozostałe aktualności

Przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich w formule PPP – koniec I rundy dialogu konkurencyjnego

Od 30 listopada do 4 grudnia 2015 r. w siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu odbyła się I runda dialogu konkurencyjnego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na przebudowę i utrzymanie dróg wojewódzkich w województwie dolnośląskim.

 

I. Na wstępie – garść informacji o formule PPP w sektorze

Model  PPP wykorzystywany jest zarówno do budowy nowych dróg i autostrad, jak i do remontu/modernizacji oraz eksploatacji istniejących dróg. Projekty PPP w sektorze drogowym mogą obejmować takie elementy infrastruktury drogowej jak mosty, tunele lub inne elementy drogowej sieci transportowej oraz autostrady nieobjęte poborem opłat. Rzadziej wykorzystuje się PPP do budowy dróg miejskich, chociaż istnieją przykłady takiego zastosowania, w większości dotyczące obwodnic dużych miast.

W typowych przedsięwzięciach w tym sektorze w formule PPP ryzyko budowy i eksploatacji przejmuje na siebie partner prywatny, natomiast ryzyko popytu dokonuje się przez przeanalizowanie mechanizmu wynagrodzenia partnera prywatnego, zgodnie ze sposobem prezentowanym w poniższej tabeli:

 Mechanizm wynagradzania  Ryzyko ruchu
Pobór opłat od użytkowników przez partnera prywatnego (tzw. opłata bezpośrednia) Po stronie prywatnej
Opłata za dostępność  Po stronie publicznej
Myto ukryte (płatność od strony publicznej uzależniona od liczby użytkowników) Dzielone, w większej części po stronie prywatnej

 

 

 

 

Źródło: https://www.ppp.gov.pl/Wspierane_projekty/Drogi/Strony/Osektorze.aspx

 

II. Program pilotażowy Ministerstwa – przedmiot danego PPP

Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego będzie wykonanie prac budowlanych na części sieci (wstępnie przyjęto około 315 km), połączone ze świadczeniem usług w zakresie utrzymania i zarządzania wybranymi drogami.

Zakres i struktura projektu zostaną dookreślone w wyniku dialogu konkurencyjnego. Obecnie planuje się, że zakresem projektu będzie utrzymanie sieci wytypowanych dróg wojewódzkich w zakresie nie mniejszym niż 90 km i nie większym niż 315 km wraz z robotami budowlanymi, w tym przebudowami na odcinkach, gdzie będzie to niezbędne do utrzymania określonego standardu jakości dróg zawartego w umowie o PPP, a następnie zarządzanie powierzonymi partnerowi prywatnemu drogami w zakresie zgodnym z ustawą o drogach publicznych. Partner prywatny zobligowany będzie do utrzymania określonych odcinków dróg przed rozpoczęciem przebudowy na tych odcinkach. Korzystanie z odcinków dróg objętych zamówieniem przez użytkowników będzie nieodpłatne.

Przewidywany czas trwania umowy to od 18 do 22 lat, jednak zostanie on dookreślony w wyniku dialogu konkurencyjnego.

Wynagrodzeniem partnera prywatnego ma być opłata za dostępność na zasadach i warunkach określonych w umowie o PPP. Dodatkowo montaż finansowy projektu zakłada współfinansowanie projektu z funduszy europejskich 2014-2020.

 

III. Rezultat I rundy dialogu konkurencyjnego

Do dialogu zostało zaproszonych pięciu wykonawców. Podczas rozmowy z każdym z nich indywidualnie przeprowadzono dyskusję na temat zagadnień dotyczących projektu, przekazanych sobie wzajemnie przed I rundą dialogu przez stronę publiczną i stronę prywatną. Omówiony został również harmonogram dialogu konkurencyjnego. W rezultacie obie strony zyskały szerszy obraz realizacji inwestycji. Według obecnych założeń, dialog powinien zakończyć się do połowy 2016 r.

Wśród tras, które są planowane do oddania partnerowi prywatnemu są m.in.: Wrocław-Oława (przez Jelcz Laskowice), Bukowice-Trzebnica, Brzeg Dolny-Pęgów, Wrocław-Kąty Wrocławskie, czy Środa Śląska-Godzikowice. Dzięki zaangażowaniu prywatnych środków drogi te mają szansę wcześniej zyskać wyższe standardy bezpieczeństwa i komfortu jazdy.

 

Źródło: https://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Strony/I_runda_dialogu.aspx

 

prawo

11.04.2017

Planowana zmiana otoczenia prawnego dla inwestycji PPP

17.11.2016

Rządowa polityka rozwoju PPP

23.12.2015

Wynagrodzenie partnera prywatnego w umowie o PPP wydatkiem majątkowym

04.11.2015

Obniżenie wskaźnika zadłużenia gmin za pomocą spółek komunalnych

Pozostałe aktualności