Aktualności

Pozostałe aktualności

Planowana zmiana otoczenia prawnego dla inwestycji PPP

11.04.2017 | prawo

Rząd wciąż dąży do popularyzacji realizacji inwestycji w formule PPP. Oprócz przyjętego dokumentu pt. Polityka Rządu w zakresie rozwoju PPP i działania Ministerstwa Rozwoju planowane na lata 2017 – 2019, opracowano projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw. Projektowane przepisy mają ułatwić stosowanie rozwiązań znanych z praktyki międzynarodowej, a w konsekwencji podnieść atrakcyjność rynku PPP w Polsce.

Generalnie zmiany można podzielić na następujących pięć grup przepisów dotyczących samej ustawy o PPP. Poszczególne grupy przepisów projektu dotyczą:

 1. procedur wyboru partnera prywatnego

Zgodnie z projektowanym art. 4 ust. 1 ustawy o PPP, podmiot publiczny może w każdym przypadku dokonać wyboru partnera prywatnego w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, także wówczas, gdy umowa będzie umowa koncesji. Stosowanie zatem ustawy o koncesji ma być fakultatywne. Dzięki temu podmiot publiczny, który dopuszcza różne modele partnerstwa, wszczynając postępowanie w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie będzie miał powodów do obaw, że zastosował nieprawidłowy tryb wyboru partnera prywatnego, jeżeli negocjacje zakończą się zawarciem umowy koncesji. Nadto takie rozwiązanie ma uchronić podmioty publiczne i partnerów prywatnych przed niepotrzebnym powtarzaniem postępowania, gdy podmiot publiczny wszczął postępowanie w trybie ustawy o koncesji, a faktycznie wynegocjowana umowa nie może być uznana za umowę koncesji. Mają zostać również uelastycznione kryteria wyboru partnera prywatnego.

W projekcie przewidziano również możliwość zawarcia umowy przez jednoosobową spółkę partnera prywatnego, która została zawiązana w celu realizacji przedsięwzięcia. W takim przypadku na miejsce partnera prywatnego do zawarcia umowy przystępować będzie mogła jego spółka-córka. Natomiast odpowiedzialność za realizację umowy ma spoczywać wciąż na „właściwym” partnerze prywatnym, mimo że formalnie stroną umowy będzie spółka-córka.

 1. partnerstwa publiczno-prywatnego w formie spółki

Projekt zakłada wprowadzenie przepisów, które wskazują wprost na możliwość przystąpienia partnera prywatnego do istniejącej spółki podmiotu publicznego.

Nowelizacja ustawy ma także wyłączyć stosowanie przepisów ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

Nadto ustawodawca pragnie zabezpieczyć charakter czasowy realizacji zadania PPP w formie spółki celowej, wprowadzając przepis art. 14a, który zakładać ma, że taką spółkę zawiązuje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż czas trwania umowy PPP, przedłużony maksymalnie o rok. Gwarancją takiego stanu rzeczy ma być przepis, który stanowi, że w razie bezskutecznego upływu rocznego terminu od zakończenia obowiązywania umowy PPP, akcje lub udziały partnera prywatnego i osób trzecich, z wyjątkiem akcji i udziałów należących do jednostek sektora finansów publicznych i spółek zależnych od pomiotu publicznego, będą podlegały umorzeniu automatycznie i bez wynagrodzenia.

 1. wykonywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Nowelizacja ustawy o PPP w tym zakresie ma m.in. uczynić spójną regulację w zakresie znowelizowanej ustawy prawo zamówień publicznych z przepisami zawartymi w ustawie o PPP w zakresie wprowadzania zmian w umowach PPP. Ma zostać uchylony aktualnie obowiązujący przepis art. 13 ustawy o PPP.

Co więcej, w sprawie odpowiedzialności za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonywania umowy mają zostać wyłączone z zastosowania nie tylko art. 141 ustawy prawo zamówień publicznych, ale też art. 150 oraz art. 151.

Nowelizacja zakłada również m.in., że przepisy art. 6471 i 6491-6495 kodeksu cywilnego dotyczące inwestora będą miały zastosowanie do spółki celowej. Ponadto nowelizacja przewiduje wzmocnienie ochrony podwykonawców w zakresie zapłaty wynagrodzenia, którzy w myśl projektowanego art. 7a ust. 2 będą uprawnieni do prowadzenia egzekucji należytego im wynagrodzenia z majątku partnera prywatnego.

 1. zadań organu właściwego w sprawach partnerstwa publiczno-prywatnego

Do ustawy o PPP ma zostać dodany rozdział 4a, który będzie szczegółowo określał kluczowe kompetencje organu właściwego w sprawach PPP – ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

Istotnym novum jest wprowadzenie tzw. negatywnego testu PPP dla inwestycji, jeżeli próg 300 mln zł przekracza zakładana kwota wydatków z budżetu państwa. W tym zakresie minister właściwy ds. rozwoju regionalnego musi wyrazić zgodę na realizację takiej inwestycji w innej formule niż PPP. Zapis ten ma być wyłączony w stosunku do inwestycji i zakupów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz projektów z dziedziny obronności.

Planowane jest również wprowadzenie fakultatywnego opiniowania planowanych inwestycji PPP – w sytuacji, gdy dany projekt nie będzie podlegał testowi negatywnemu, podmiot publiczny będzie mógł uzyskać o nim niewiążącą opinię ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

 1. innych zmian w ustawie PPP

Dodatkowo projekt zakłada znowelizowanie samej definicji partnerstwa publiczno-prywatnego, ujednolicenie zakresu podmiotowego stosowania ustawy PPP z ustawą prawo zamówień publicznych i ustawą o umowie koncesji. Projekt przewiduje również obowiązek podmiotu publicznego do sporządzenia oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP w porównaniu do efektywności jego realizacji w inny sposób, a także inne zmiany.

Na projekt składają się propozycje zmiany 14 ustaw z różnych gałęzi prawa. Najwięcej zmian dotyczy ustawy PPP. Inne zmieniane ustawy to:

 1. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z późn. zm.),
 2. ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, 1579 i 1923),
 3. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 i z 2017 r. poz. 60) ,
 4. ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2016 r. poz. 1888),
 5. ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 641, z późn. zm.),
 6. ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250),
 7. ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573, 960, 1920 i 2260),
 8. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260),
 9. ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543, z późn. zm.)
 10. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  –  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164),
 11. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.),
 12. ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z późn. zm.),
 13. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.,
 14. ustawa z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.).

Dnia 5 kwietnia br. upłynął termin do wniesienia uwag do przedstawionego projektu. 

prawo

15.10.2015

Ruda Śląska przystąpiła do budowy 100 mieszkań komunalnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Pozostałe aktualności