Aktualności

Pozostałe aktualności

Nowe przepisy unijne dla projektów hybrydowych

08.10.2015

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano rozporządzenie nr 2015/1076 ustanawiające dodatkowe przepisy dotyczące zastąpienia beneficjenta i stosownych obowiązków oraz minimalne wymogi, które mają być zawarte w umowach partnerstwa publiczno-prywatnego finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Rozporządzenie wchodzi w życie 24 lipca 2015 r.

Rozporządzenie ma duże znaczenie dla projektów hybrydowychplanowanych do realizacji w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, ponieważ doprecyzowuje ono postanowienia art. 63 ust 3 rozporządzenia nr 1303/2013 w zakresie zastąpienia partnera prywatnego jako beneficjenta podczas realizacji projektu, jak również zasady dotyczące stosowania rachunku powierniczego, o którym mowa w art. 64 ust. 2-3 powyższego rozporządzenia.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, zastąpienie partnera prywatnego lub podmiotu prawa publicznego musi spełniać następujące dodatkowe warunki:

  • partner lub podmiot publiczny jest w stanie dostarczać przynajmniej tę usługę i z zachowaniem co najmniej tych minimalnych norm jakości, które określone są w umowie partnerstwa publiczno-prywatnego;
  • partner lub podmiot publiczny zgodził się przyjąć na siebie prawa i obowiązki beneficjenta w odniesieniu do wsparcia operacji PPP od dnia, w którym instytucja zarządzająca powiadamiana jest o wniosku o zastąpienie.

Partner lub podmiot publiczny przesyła do instytucji zarządzającej wniosek o zastąpieniepartnera prywatnego jako beneficjenta w ciągu jednego miesiąca od daty decyzji o zmianie tego partnera prywatnego.

Umowy PPP zawierają przepisy w sprawie ustanowienia mechanizmu sprawozdawczości i przechowywania dokumentów. Mechanizm ten zawiera takie same obowiązki w zakresie sprawozdawczości i przechowywania dokumentów, jak te, które ustanowione są dla beneficjenta, który osobiście ponosi i pokrywa wydatki kwalifikowalne na mocy art. 65 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Umowy PPP obejmują procedury zapewniające odpowiednią ścieżkę audytu zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE nr 480/20142. Procedury te mają w szczególności umożliwić uzgodnienie płatności poniesionych i opłaconych przez partnera prywatnego na realizację operacji z wydatkami zgłoszonymi przez beneficjenta instytucji zarządzającej.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dz.U.UE.L z 2015 r. Nr 175, str. 1.

 

 

ŹRÓDŁO:

Tekst, zdjęcie: www.zamowienia-publiczne.lex.pl

prawo

11.04.2017

Planowana zmiana otoczenia prawnego dla inwestycji PPP

17.11.2016

Rządowa polityka rozwoju PPP

23.12.2015

Wynagrodzenie partnera prywatnego w umowie o PPP wydatkiem majątkowym

04.11.2015

Obniżenie wskaźnika zadłużenia gmin za pomocą spółek komunalnych

Pozostałe aktualności